Statystyki

Licznik odwiedzin: 41121
Online: 0
Twój adres IP: 18.232.188.251

Strona główna/Aktualności

INFORMACJA

W związku z informacjami o rosnącym zagrożeniu koronawirusem zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. w Kole przy ulicy Asnyka 21

Prosimy o załatwianie niezbędnych spraw poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 63 272 08 46 lub poprzez e-mail: ktbs@ktbs-kolo.pl

Dziękujemy za zrozumienie zaistniałej sytuacji.

——————————————————————————-

Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kole jest  spółką  prawa  handlowego,  której  100 %  udziałów  to  udziały Gminy Miejskiej Koło.

Spółka działa na podstawie umowy (statutu) sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 05.11.1999r. Repertorium A. 8905/99 przed Notariuszem A. Przybyłowiczem w Kancelarii Notarialnej w Kole.

Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność:

a)  pierwszy wpis do Rejestru Handlowego pod numerem RHB 1233 w Sądzie

Rejonowym w Koninie,

b) aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem

0000128327 z dnia 29.08.2002 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego

Rejonowego Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy KRS,

c) numer identyfikacji podatkowej NIP 666-18-47-328 nadany w dniu 06.01.2000 r.

przez Urząd Skarbowy w Kole,

d) numer identyfikacyjny Regon 311095296 nadany w dniu 03.01.2000 r. przez Urząd

Statystyczny Oddział w Koninie.

P r z e d m i o t e m    d z i a ł a l n o ś c i     S p ó ł k i  wynikającym z umowy i wpisu do rejestru sądowego jest:

a)  budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu,

b)  nabywanie budynków mieszkalnych,

c)  przeprowadzanie remontów i modernizacja obiektów przeznaczonych na

zaspokajanie potrzeb  mieszkaniowych na zasadach najmu,

d)  wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Spółki,

e)  sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami

mieszkalnymi  nie stanowiącymi własności Spółki,

f)  prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem  mieszkaniowym

i infrastrukturą towarzyszącą polegająca na:

-   sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji

mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem

mieszkaniowym,

-   budowaniu mieszkań na zasadach komercyjnych w budynkach

wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych, z tym, że nie mogą

one  być finansowane z kredytów pochodzących z Krajowego

Funduszu  Mieszkaniowego,

-   budowaniu obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem

osiedli mieszkaniowych,

-   nabywanie nieruchomości nie zbudowanych na cele zaspokajania

potrzeb mieszkaniowych,

-   budowaniu domów mieszkalnych na rzecz innych podmiotów,

-   przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie

będących własnością Spółki.

ORGANY  SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników

Krzysztof  Witkowski    -  Burmistrz Miasta Koła

RADA  NADZORCZA

Włodzimierz  Łasiński    – Członek Rady Nadzorczej

Sebastian Steckiewicz    – Przewodniczący  Rady Nadzorczej

Maciej  Goździkowski     – Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD   SPÓŁKI

Jarosław Tkacz    – Prezes Zarządu

Informacje zawarte na stronie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.zo.o.

zawierają dane zgodne z BIP wg. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 68)