Statystyki

Licznik odwiedzin: 41123
Online: 3
Twój adres IP: 18.232.188.251

Ochrona danych osobowych

 

 

Koło, dn. 10.05.2018

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.

z siedzibą: 62-600 Koło, ul. Asnyka 21

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 realizacji obowiązku prawnego wynikającego z realizacji umowy najmu/zarządzania

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: przetwarzanie danych dotyczy realizacji umowy której jest Pani/Pan stroną/ realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego/ ustawa o własności lokali/umowa o zarządzanie
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie są  przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów realizacji umowy, dla którego są przetwarzane.

Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podane przez Panią/Pana dane są: wymogiem ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego/ ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali/umowa o zarządzanie

Pani/Pana dane:

nie podlegają  zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.