Statystyki

Licznik odwiedzin: 34453
Online: 2
Twój adres IP: 34.203.225.78

Przetarg 8

O G Ł O S Z E N I E

 Kolskie Towarzystwa  Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony  na wynajem lokalu użytkowego, położonego w Kole, przy ul. Włocławskiej 1 o powierzchni użytkowej 98,68 m 2  wyposażony w instalację elektryczną, wodociągowo – kanalizacyjną, węzeł sanitarny  z urządzeniami, centralne ogrzewanie,  licznik  wody i ciepła.

 

Przetarg  odbędzie się  w dniu 28 listopada 2011r. o godz. 10 00 w siedzibie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Asnyka 21 w Kole.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) w kasie Kolskiego T.B.S. Sp z o.o. w Kole, do dnia  28-11-2011r.   do godz. 09:30 lub na konto:  BZ WBK I O/Koło  nr 54 1090 1203 0000 0000 2002 6570  najpóźniej  na trzy dni przed datą przetargu z tym, że za termin dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Kolskiego T.B.S. Sp. z o. o.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  czynszu za pierwszy miesiąc użytkowania lokalu, a pozostali uczestnicy otrzymają zwrot nie później niż przed upływem 3 dni  od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Jeśli osoba, która przetarg wygrała odstąpi od podpisania umowy najmu, wpłacone przez nią wadium nie podlega zwrotowi.

Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres trzech lat, z zastrzeżeniem możliwości jej wypowiedzenia z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 20,00 zł netto.
Do ceny najmu ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%.

Licytacje wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą stawkę czynszu najmu.

Oprócz czynszu najemca  będzie pokrywał  wszystkie koszty w pełnej wysokości związane z eksploatacją lokalu, m.in. energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych.

Postąpienie wynosi 1,00 zł/m2 ponad cenę wywoławczą lub jej wielokrotność do stawki netto.

Prezes KTBS Sp. z  o. o.  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji o lokalu udziela KTBS Sp. z o.o.  ul. Asnyka 21 (tel. 63 27-20-846 ).

Lokal  można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 po uprzednim zgłoszeniu w administracji Kolskiego T.B.S. osobiście lub telefonicznie po w/w numerami.

                                                                                                                                                                                                    Koło, dnia 14.11.2011r.                               

 

Ogłoszenie o przetargu Włocławska 1.doc