Statystyki

Licznik odwiedzin: 36682
Online: 0
Twój adres IP: 34.229.76.193

Ogłoszenie 10

O G Ł O S Z E N I E

Kolskie Towarzystwa  Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  o g ł a s z a   przetarg ofertowo – negocjacyjny  na wynajem lokalu użytkowego, położonego w Kole przy ul. Włocławskiej 1.

Lokal o powierzchni użytkowej 98,68 m2 wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągowo – kanalizacyjną, węzeł sanitarny z urządzeniami, centralne ogrzewanie,  licznik  wody i ciepła.

Oferty należy składać do dnia 21.12.2011r. w siedzibie spółki w zamkniętej kopercie

 

  1. Ofertę należy składać  w kasie Zamawiającego nie później niż do dnia 21.12.2011r. do godz. 9.30 lub za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich.

na adres:    Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Asnyka 21

62-600 Koło 

 

z dopiskiem: ,, WŁOCŁAWSKA  1,,

 

  1. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
  2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu , 21.12.2011r o godz. 10:00.
  3. W ofercie należy podać następujące dane:

-  nazwa i adres najemcy

-  proponowaną cenę za m2

-  termin podpisania umowy

 

Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres trzech lat, z zastrzeżeniem możliwości trzymiesięcznego jej wypowiedzenia.

Do ceny najmu ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%.

Oprócz czynszu najemca  będzie pokrywał  wszystkie koszty w pełnej wysokości związane z eksploatacją lokalu, m.in. za: energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki oraz  wywóz nieczystości stałych.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji o lokalu można uzyskać w siedzibie Spółki bądź pod numerem telefonu : (tel. 63 27-20-846 ).

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 po uprzednim zgłoszeniu   w administracji Kolskiego T.B.S. osobiście lub telefonicznie pod w/w numerami.

                                                                                                                                                                                                             Koło, dnia  12.12.2011r.