Statystyki

Licznik odwiedzin: 40607
Online: 0
Twój adres IP: 35.175.113.29

O G Ł O S Z E N I E

Kolskie Towarzystwa  Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  o g ł a s z a   przetarg ofertowo – negocjacyjny  na wynajem lokalu użytkowego, położonego w Kole przy ul. Włocławskiej 1.

Lokal o powierzchni użytkowej 58,00 m2 wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągowo – kanalizacyjną, węzeł sanitarny z urządzeniami, centralne ogrzewanie,  licznik  wody i ciepła.

Oferty należy składać do dnia 01.10.2012r. w siedzibie spółki w zamkniętej kopercie

 

1      Ofertę należy składać  w kasie Zamawiającego nie później niż do dnia 01.10.2012r. do godz. 9.30 lub za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich.

na adres:    Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Asnyka 21

62-600 Koło 

 

z dopiskiem: ,, WŁOCŁAWSKA  1,,

 

1      W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

2      Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu ,01.10.2012 r o godz. 10:00.

3      W ofercie należy podać następujące dane:

-  nazwa i adres najemcy

-  proponowaną cenę za m2

-  termin podpisania umowy

 

Umowa najmu lokalu może zostać podpisana na okres trzech lat, z zastrzeżeniem możliwości trzymiesięcznego jej wypowiedzenia.

Do ceny najmu ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%.

Oprócz czynszu najemca  będzie pokrywał  wszystkie koszty w pełnej wysokości związane z eksploatacją lokalu, m.in. za: energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki oraz  wywóz nieczystości stałych.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji o lokalu można uzyskać w siedzibie Spółki bądź pod numerem telefonu : (tel. 63 27-20-846 ).

Lokal można oglądać  w godz. 10.00 – 14.00 po uprzednim zgłoszeniu   w administracji Kolskiego T.B.S. osobiście lub telefonicznie pod w/w numerami.