Statystyki

Licznik odwiedzin: 36682
Online: 1
Twój adres IP: 34.229.76.193

Koło dnia, 10.10.2012

OGŁOSZENIE

o przetargu ofertowo-negocjacyjnym na:

Wykonanie remontu klatki schodowej budynku mieszkalnym w Kole                                   przy ul. Garncarskiej 30

 1.      Zamawiający :
Wspólnota Mieszkaniowa Garncarska 30 w Kole w imieniu i na rzecz której działa
Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole.
ul. Asnyka 21
62-600 Koło woj. wielkopolskie
tel. 63 272 08 46,  fax. 63 272 28 07

2.     Opis przedmiotu zamówienia:

2.1    Przedmiotem zamówienia jest :  wykonanie prac remontowych klatki schodowej budynku mieszkalnego w Kole zlokalizowanego przy ul. Garncarskiej 30 polegającym na wykonaniu nowych powłok malarskich na ścianach sufitach, stolarce i balustradzie .

Ww. zakres prac należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w przedmiarze -  do pobrania na www.ktbs-kolo.pl w dziale przetargi/ogłoszenia

2.2.    Miejsce wykonania robót budowlanych : Koło ul. Garncarska 30

2.3     Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż   24 m-cy.

3.      Termin wykonania zamówienia :   do dnia 09.11.2012r.

4.      Oferty wariantowe, częściowe:  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

5.      Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest p. Tomasz Kaźmierczak, tel. 63 272 08 46,   63 226 09 00fax 63 272 28 07

godziny pracy Spółki: od 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

6.       Miejsce i termin składania ofert:
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w terminie do dnia  15.10.2012r. do godz. 12:00 w siedzibie Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole., ul. Asnyka 21

Koperta powinna być oznakowana :
Oferta przetargowa na : Wykonanie remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego w Kole zlokalizowanego przy ul. Garncarskiej 30 w Kole
Nie otwierać przed dniem 15.10.2012r. godz.12:15.

7.      Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu  15.10.2012r. o godz. 12:15 w siedzibie Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole.
ul. Asnyka 21

 

Przedmiar robót.doc