Statystyki

Licznik odwiedzin: 40058
Online: 0
Twój adres IP: 3.227.2.246

Zapytanie ofertowe

na wykonanie remontu lokalu w budynku mieszkalnym

w Kole przy ul. Orzeszkowej 1

Zamawiający:

Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – zarządca nieruchomości

Gminy Miejskiej Koło, ul. Asnyka 21,  62-600 Koło, woj. wielkopolskie,  tel. 63 27 20 846,

fax 63 27 22 807.

  1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu w lokalu mieszkalnym

położonym w Kole przy ul. Orzeszkowej 1, pomieszczenia nr 1 i 6 zgodnie

z załącznikiem nr 1 (rzut parteru)

1.2.Wykonawca zapewnia i dostarcza wszelkie urządzenia, rusztowania i inne

narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

1.3. Materiały niezbędne do wykonania zamówienia zapewnia wykonawca

za wyjątkiem płytek ściennych i podłogowych, oraz urządzeń sanitarnych tj.

umywalka i miska ustępowa ze spłuczką, które zapewnia Zamawiający.

 

W/w zakres prac należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w przedmiarze robót,

do pobrania na www.ktbs-kolo.pl w dziale przetargi ogłoszenia.

  1. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena ofertowa jest to cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia

wraz z podatkiem VAT.

Każdy wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi

będą odrzucone.

  1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 22.03.2013 r.

  1. Rodzaje kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

- najkorzystniejsza cena,

- termin wykonania.

  1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę z załączonym kosztorysem wykonanym na podstawie

przedstawionych przez Zamawiającego przedmiarów należy złożyć w terminie

do dnia 12.02.2013  do godziny 12:00 w siedzibie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa

Społecznego Sp. z o.o. w Kole, ul. Asnyka 21.

Koperta winna być oznakowana: Oferta przetargowa na wykonanie remontu lokalu w Kole

przy ul. Orzeszkowej 1, nie otwierać przed dniem 12.02.2013r.

Godz. 12:30.

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w dniu 12.02.2013 r. o godz. 12:30 w siedzibie Kolskiego Towarzystwa

Budownictwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole ul. Asnyka 21.

 

7.  Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest Pan Tomasz

Kaźmierczak. Tel. kom. 601 144 109.

Godziny pracy Spółki od 7 – 15 od poniedziałku do  piątku.

8. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

1)     Ogłoszenie o przetargu.pdf

2)     Przedmiar robót Orzeszkowa 1 pok. 1.pdf

3)     Przedmiar robót Orzeszkowa 1 pok. 6.pdf

4)     Rzut parteru.jpg

5)     Przekrój podłóg.jpg