Statystyki

Licznik odwiedzin: 40058
Online: 0
Twój adres IP: 3.227.2.246

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbiórki części budynku uległej katastrofie oraz remontu i dostosowania pozostałej części budynku zlokalizowanego przy ul. Toruńskiej 8a w Kole do samodzielnego funkcjonowania.

Zamawiający:

Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Asnyka 21,  62-600 Koło, woj. wielkopolskie,  tel. 63 27 20 846,   fax 63 27 22 807.

  1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbiórki części budynku uległej katastrofie o raz remontu i dostosowania pozostałej części budynku do samodzielnego funkcjonowania. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Toruńskiej 8a w Kole.
  2. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje między innymi:

a)      Zaprojektowanie rozbiórki części budynku uległej katastrofie, ściany uległe zniszczeniu usytuowane są przy granicy działki sąsiedniej i przylegają do nowo powstającego budynku.

b)      Po wyburzeniu części budynku uległej katastrofie odkryte zostaną fundamenty poprzecznej ściany wewnętrznej budynku wydzielającej klatkę schodową jak również odsłonięta zostaje ściana wewnętrzna. Należy zaprojektować fundament pod nowo projektowana ścianę poprzeczną budynku zamykającą budynek  stanowiąca zarazem wydzielenie klatki schodowej i spełniającą normy ściany zewnętrznej.

c)      Wymiana fundamentów pozostałej części budynku pod ścianą przyległą do granicy działki sąsiedniej niezabudowanej

d)      Przedstawienie projektu naprawy pęknięć ścian całej pozostałej części budynku

e)      Dostosowanie instalacji wod-kan

f)        Dostosowanie instalacji elektrycznej

g)      Zaprojektowanie odpowiedniej ilości kanałów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych

3. Zakres zamówienia obejmuje:

a)      Projekt budowlany i wykonawczy – 5 egz.

b)     Kosztorys inwestorski – 2 egz.

c)      Przedmiar robót – 2 egz.

d)     Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.

e)      Dostarczenie płyty CD  z zapisanymą w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.

f)       Pozyskanie przez projektanta mapy do celów projektowych

g)      Przedstawienie na etapie projektowania koncepcji projektu do zaakceptowania przez Zamawiającego

h)      Informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

i)        Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

j)       Złożenie wniosku oraz uzyskanie pozwolenia na budowę

  1. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena ofertowa jest to cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia

wraz z podatkiem VAT.

Każdy wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi

będą odrzucone.

  1. Termin wykonania zamówienia:  Wymagany termin wykonania zamówienia: 01.03.2013 r.
  2. Rodzaje kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

- najkorzystniejsza cena,

- termin wykonania.

  1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w terminie

do dnia 18.02.2013  do godziny 12:00 w siedzibie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa

Społecznego Sp. z o.o. w Kole, ul. Asnyka 21. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, podpisem oferenta, datą sporządzenia, nazwą zadania i terminem ważności (zalecane 30dni). W ofercie należy podać:

  • Koszt całego zlecenia
  • Termin wykonania zlecenia

Do oferty należy załączyć kopię uprawnień i przynależności do właściwego samorządu zawodowego oraz wykaz wykonanych projektów

Koperta winna być oznakowana: Oferta na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbiórki części budynku uległej katastrofie o raz remontu i dostosowania pozostałej części budynku zlokalizowanego przy ul. Toruńskiej 8a w Kole do samodzielnego funkcjonowania. Nie otwierać przed dniem 18.02.2013r. do godziny 12:30.

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w dniu 18.02.2013 r. o godz. 12:30 w siedzibie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole ul. Asnyka 21.

 9.  Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest Pan Tomasz Kaźmierczak. Tel. kom. 601 144 109. Godziny pracy Spółki od 7 – 15 od poniedziałku do  piątku.

10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

11. Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1  – Rzut parteru.jpg

Załącznik nr 2 – Mapka sytuacyjna.jpg

Zapytanie ofertowe.pdf

Rzut parteru i mapkę traktować jako materiał poglądowy