Statystyki

Licznik odwiedzin: 41122
Online: 0
Twój adres IP: 18.232.188.251

Zapytanie ofertowe

na wykonanie robót remontowych  w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym w Kole przy ul. Stary Rynek 19

Zamawiający:

Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Asnyka 21,  62-600 Koło, woj. wielkopolskie, tel. 63 27 20 846, fax 63 27 22 807.- zarządca nieruchomości    Wspólnoty Mieszkaniowej Stary Rynek 19.

  1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kole przy ul .Stary Rynek 19 wg przedstawionego zakresu :

-        wzmocnienie i naprawa nadproży okiennych,

-        likwidacja spękań murów  zewnętrznych i wewnętrznych,

-        konserwacja rynien i rur spustowych,

-        poprawa szczelności pokrycia dachowego,

-        wymiana obróbek blacharskich gzymsu i kominów,

-        poprawa spadku na opasce betonowej.

W/w zakres prac należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w przedmiarze robót, oraz opisie technicznym do pobrania na www.ktbs-kolo.pl w dziale przetargi ogłoszenia.

  1. Oferent  jest zobowiązany do:

- załączenia kopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej,

- przedstawienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie w okresie ostatnich dwóch lat co najmniej dwóch prac odpowiadających swoim rodzajem przedstawionemu zamówieniu (np. protokoły odbioru, referencje).

  1. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty i zastosowane materiały.
  2. Wymagany termin gwarancji wynosi 60 m-cy od daty protokólarnego odbioru robót.
  3. Zaleca się aby oferent  dokonał wizji lokalnej,  budynku objętego

remontem w ramach przedmiotu zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą mu być konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną oferent dokonuje na własny koszt.

  1. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena ofertowa jest to cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT. – (obejmuje całość wykonanych robót , materiały oraz użyty do wykonania remontu sprzęt.)

Każdy wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi

będą odrzucone. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub nieprzewidzianych, rozszerzających przedmiot zamówienia usankcjonowanie zmian w przedmiocie zamówienia nastąpi na podstawie aneksu do niniejszej umowy na zasadach ustalonych przez strony, z uwzględnieniem stawek zawartych w kosztorysie ofertowym.

  1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 26.04.2013r.

  1. Rodzaje kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

- najkorzystniejsza cena  prawidłowo wykonanej oferty,

- termin wykonania.

  1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.03.2013 r. do godziny 12:00 w siedzibie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole, ul. Asnyka 21.

Koperta winna być oznakowana: Oferta przetargowa na wykonanie remontu lokalu w Kole przy ul. Stary Rynek 19, nie otwierać przed dniem 27.03.2013r.

Godz. 12:30.

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w dniu 27.03.2013 r. o godz. 12:30 w siedzibie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Kole ul. Asnyka 21

8.   Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest Pan Robert Wasielewski Tel. kom. 601 144 109.Godziny pracy Spółki od 7 – 15 od poniedziałku do  piątku.

e-mail : ktbs.kolo@wp.pl

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe – Stary Rynek 19.pdf

Przedmiar robót – prace remontowe związane z pilnymi zleceniami bieżącymi Stary Rynek 19.pdf

Opis techniczny – Stary Rynek 19.pdf