Statystyki

Licznik odwiedzin: 40058
Online: 0
Twój adres IP: 3.227.2.246

Koło: WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU PRZY UL. TORUŃSKIEJ 8A W KOLE WRAZ Z WYKONANIEM ZAMUROWAŃ, WZMOCNIENIA, OCIEPLENIEM I OTYNKOWANIEM ŚCIANY ROZGRANICZAJĄCEJ BUDYNEK
Numer ogłoszenia: 172038 – 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Asnyka 21, 62-600 Koło, woj. wielkopolskie, tel. 63 2720846, faks 63 2722807.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: społka z o.o. ze 100% udziałem gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU PRZY UL. TORUŃSKIEJ 8A W KOLE WRAZ Z WYKONANIEM ZAMUROWAŃ, WZMOCNIENIA, OCIEPLENIEM I OTYNKOWANIEM ŚCIANY ROZGRANICZAJĄCEJ BUDYNEK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest ręczna rozbiórka części budynku mieszkalnego (tj. skrzydła północno-zachodniego) uszkodzonego wskutek katastrofy budowlanej, zlokalizowanego na działce nr 52/2położonej w Kole przy ul. Toruńskiej 8a, który w rzucie przypomina literę U. 2.Opis budynku: 1) Budynek jest 90-letni. W październiku 2012 roku jego część uległa katastrofie budowlanej wskutek niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych na sąsiedniej działce. W wyniku przeprowadzonych działań zabezpieczających wysiedlono mieszkańców i rozebrano część budynku mechanicznie. Resztę budynku zabezpieczono. Obecnie zarządca podjął decyzję o częściowej rozbiórce budynku (jednego skrzydła). 2) Budynek mieszkalny wielorodzinny w przeważającej części dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia, ze śladami dawnej przebudowy polegającej na zamurowaniu niektórych otworów w ścianach. Północnozachodnia elewacja budynku znajduje się w granicy działki. Fundamenty z kamieni – otoczków, częściowo spoinowane. 3) Na ławie kamiennej wymurowano cokół ceglany na zaprawie wapiennej o wysokości 40 cm i szerokości około 60 cm. Na cokole wykonano izolację przeciwwilgociową z papy. Na izolacji wykonano ściany murowane z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. Grubość ścian zewnętrznych parteru wynosi 60 cm, piętra 45 cm, poddasza 28 cm. Na ścianach nośnych oparto belki stropów drewnianych. Stropy od spodu są otynkowane na trzcinie. Podłogi drewniane. Tynki wewnętrzne wapienne, tynków zewnętrznych brak. Balkon drewniany na dźwigarach stalowych. Balustrady metalowo-drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej, poszycie z desek, pokrycie papą asfaltową. Kominy z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. W budynku istnieją dwie klatki schodowe. Schody są drewniane. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana i PCV. Ogrzewanie piecowe, piece kaflowe i grzejniki płytowe. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. 3. Stan istniejący: 1) Po częściowym zawaleniu w zeszłym roku budynek został częściowo rozebrany w sposób mechaniczny tak, aby nie zagrażał dalszym zawaleniem. Obecnie na jego części jest rumowisko a pozostała część stoi. 2) Z uwagi na to, że część budynku pozostaje i będzie dalej eksploatowana, zabrania się wyburzania budynku i rozbiórki mechanicznej. 3) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu. Aby zapobiec degradacji fundamentów – wszystkie fundamenty kamienne należy pozostawić w gruncie. 4) Rozbiórkę zakończyć po rozbiórce ścian ceglanych. Zdemontowane elementy i gruz będą składowane w kontenerach i sukcesywnie wywożone z placu budowy. 4. W zakres robót rozbiórkowych wchodzą roboty: 1) roboty przygotowawcze, 2) sprawdzenie odłączenia urządzeń instalacji na czas prowadzonych prac rozbiórkowych, 3) rozbiórka okien, drzwi, 4) rozbiórka ścianek działowych, 5) odcięcie pokrycia dachowego i konstrukcji dachu rozbieranej wraz z konieczną przebudową pozostającej konstrukcji dachu 6) rozbiórka pokrycia dachu, 7) rozbiórka konstrukcji dachu, 8 ) rozbiórka podłóg, 9) rozbiórka ścian murowanych poddasza 10) rozbiórka schodów drewnianych 11) rozbiórka stropu nad piętrem 12) rozbiórka ścian murowanych piętra 13) rozbiórka stropu nad parterem 14) rozbiórka ścian murowanych parteru 15) uporządkowanie placu rozbiórki. 5. Rozbiórkę należy wykonać ręcznie (używając młotów i kilofów) z dopuszczeniem stosowania elektronarzędzi oraz pił tarczowych. Elementy konstrukcji stalowych i zbrojenie elementów żelbetowych ciąć palnikami acetylenowymi i szlifierkami kątowymi. Prace rozbiórkowe należy wykonać tak, by w maksymalnym stopniu odzyskać materiały nadające się do ponownego użycia. Te, które będą wykorzystane, trzeba posegregować i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Gruz trzeba od razu usuwać z budynku. 6. Zamurowania i zabezpieczenie murów: 1) W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych należy zamurować 2 drzwi w ścianie rozgraniczającej rozbiórkę i część pozostającą. Na tej ścianie wykonać mur zamykający poddasze. Otwory zamurować bloczkami gazobetonowymi o grubości 24 cm murowanymi na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Mury łączyć na bolce stalowe. W miejscu zamurowań od wewnątrz pomieszczeń wykonać wyprawę tynkarską oraz malowanie ścian. Z zewnątrz należy cały szczyt docieplić wełną mineralną o grubości 15 cm i wykonać cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce. 2) W trakcie wykonywania rozbiórki należy zamontować stalowe wzmocnienia murów zgodnie z załączoną dokumentacją (według rysunków nr 6, 7 i 8). Mają one za zadanie wzmocnienie obciętego muru. Szczyty murów po równym obcięciu należy odpowiednio przygotować: usunąć zaprawę ze spoin pomiędzy cegłami na głębokość 2 cm, oczyścić myjką ciśnieniową, uzupełnić spoiny nową zaprawą, otynkować. 7. Wymagania w stosunku do stosowanych wyrobów i materiałów – materiały użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 8. Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualny atest higieniczny i certyfikat dopuszczający do stosowania w budownictwie. 9. Przy wykonywaniu robót budowlanych niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 10. Wykonawca udzieli ponadto co najmniej 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz gwarancji producentów na zastosowane materiały licząc od dnia protokólarnego odbioru całości robót objętych przedmiotem zamówienia. 11. Jeżeli Zamawiający dopuszcza w dokumentacji projektowej zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych rozumie przez to takie materiały, które spełniają wszystkie parametry techniczne przewidziane dla tych materiałów i urządzeń określone w tej dokumentacji. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 12. Przedmiot zamówienia sklasyfikowany został wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) następująco: 1) CPV: 45.11.13.00-1 – Roboty rozbiórkowe, 2) CPV: 45.11.12.20-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu, 3) CPV: 45.26.25.20-2 – Roboty murowe, 4) CPV: 45.41.00.00-4 – Tynkowanie, 5) CPV: 45.22.31.00-7 – Montaż konstrukcji metalowych. 13. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej na terenie budowy), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 14. Wymagane jest udzielenie przez Wykonawcę co najmniej 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia protokólarnego odbioru całości robót objętych przedmiotem zamówienia. 15. Szczegółowa charakterystyka, zakres oraz ilość robót budowlanych do wykonania zostały opisane w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ. 16. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały w druku ROJEKT UMOWY.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.11.12.20-6, 45.26.25.20-2, 45.41.00.00-4, 45.22.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 3000,00zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie wiedzy i doświadcze¬nia uzyskanego samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa jest w Załączniku Nr 5 do SIWZ, które obejmuje wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 robót budowlanych polegających na rozbiórce budynków o przynajmniej dwóch kondygnacjach naziemnych oraz wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy zobowiązani są udokumentować dysponowanie na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub pisemnego zobowiązania innego podmiot, o którym mowa jest w Załączniku Nr 5 do SIWZ kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności niezbędnej do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia publicznego.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy zobowiązani są udokumentować, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do kwoty minimum 200.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane, 2) pełnomocnictwo do składania oferty łącznej w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 Ustawy, jeżeli jest wymagane. 3) dokumenty, o których mowa jest w Rozdziale II ust. 11 SIWZ, jeżeli są wymagane 4) zobowiązanie do udostępnienia zasobów przez inne podmioty, zgodnie z Załącznikiem Nr 5

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. zmiana terminu realizacji, zmiana kierownika robót/budowy na zasadach określonych w druku projekt umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ktbs-kolo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: KTBS Sp. z o.o. ul.Asnyka 21, 62-600 Koło.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2013 godzina 12:00, miejsce: KTBS Sp. z o.o. ul.Asnyka 21, 62-600 Koło.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający wymaga ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na sumę nie niższą niż 1.000.000 PLN, ważngo przez cały okres prowadzenia przez niego robót budowlanych na placu budowy do czasu podpisania przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego wykonania i przyjęcia przedmiotu umowy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Opis Techniczny

Przedmiar Robót

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Formularz Ofertowy