Statystyki

Licznik odwiedzin: 40059
Online: 0
Twój adres IP: 3.227.2.246

KOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O. O.

62-600 KOŁO UL. ASNYKA 21

NIP: 666-18-47-328 TEL. 063-2720846 FAX. 063-2722807

Kapitał podstawowy 2 484 000,00 KRS 0000128327 e-mail: ktbs.kolo@wp.pl

Zapytanie ofertowe

Na rozbiórkę i wykonanie schodów zewnętrznych z kostki brukowej

w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 20 Stycznia 20

1. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa 20 Stycznia 20 w imieniu której występuje Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Asnyka 21, 62-600 Koło reprezentowane przez Prezesa Zarządu Panią Danutę Bagińską.

2. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka i wykonanie wejść do 4 klatek schodowych z kostki brukowej przy ul. 20 Stycznia 20.

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

  • Rozbiórka schodów betonowych, likwidacja wycieraczek z robotami zabezpieczającymi i wykonaniem prowizorycznych wejść do budynku,

  • wykonanie nowych schodów z kostki brukowej,

  • wywiezienie gruzu z rozbieranych schodów i uporządkowanie terenu.

4. Wykonawca przed przystąpieniem do rozbiórki i wykonania schodów zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia zgodności         wielkości określonych załączniku zapytania ofertowego z istniejącym stanem faktycznym i wykonanie przedmiaru robót we własnym zakresie.

5. Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :

a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

7. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót.

8. Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest

Pan Łukasz Wróbel. Tel. kom. 601 144 109.

Godziny pracy Spółki od 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

9. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.07.2013 r. do godz. 12:00 w siedzibie Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole ul. Asnyka 21.

Koperta winna być oznakowana : Oferta na rozbiórkę i wykonanie schodów zewnętrznych z kostki brukowej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 20 Stycznia 20. Nie otwierać przed dniem 31.07.2013 r. godz. 13:00.

Wymagany okres wykonania zamówienia 60 dni od daty przekazania budynku do wykonania

robót.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Załącznik:                                                                                                                                                                                          1. Projekt schodów